Elektronmuusika produktsioon ja tehnikad – õpe Tartu I Muusikakoolis

Käesoleval sügisel alustab Tartu I Muusikakoolis elektronmuusika kursus, mis on mõeldud lastele ja noortele, keda huvitab muusika tegemine arvuti abil. Õppe eesmärgiks on anda algteadmised helitehnoloogia, elektroakustiliste ning audiovisuaalsete programmide ning tehniliste vahendite tundmaõppimiseks ning rakendamiseks. Õpe annab õpilastele algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks. Juhendaja vahetul tagasisidestamisel õpib muusik oma heliloomingut kujundama, kasutades kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mängimine). Kursus sobib suurepäraselt kõigile noortele, kellel on huvi muusika ja tehnoloogia vastu!

„Elektronmuusika annab noortele võimaluse tegeleda muusikaga ka ilma pillimängu oskuseta, selle valdkonna võimalused on lõputud. Elektronmuusika õppes võiksid õpilased alustada 10 . eluaastast. Võtame vastu päris uusi õpilasi, aga ka I muusikakooli neid õpilasi, kes ei õpi põhiinstrumendi kõrval lisapilli või peale lisapilli on huvi ka selle eriala vastu.“ Renee Trei

Elektronmuusika produktsiooni kursus toimub 8 korral, laupäeviti kell 13.00 – 14.30 alates 03.02.2024 igal laupäeval (Tunnid 3.02, 10.02, 17.02, 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03) Tartu I Muusikakoolis (Tähe 5). Rühma suurus on 8 osalejat. Kursuse maksumus 120 eurot. Õppetöö läbiviimiseks on kasutada Apple tahvelarvutid, Oxygen Pro 24 ning 49 midi-klaverid, Rhode mikrofonid ning BOSS RC-505MKII looper. Professionaalsel tasemel elektronmuusika õppimiseks vajalik instrumentaarium on huvihariduse arendamiseks soetatud Haridus- ja Noorteameti toetuse „Noorte heaks“ abil.

Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama elektroonilise muusika tegemise vahendeid – nii riistvara kui ka tarkvara aga ka vabavarana saada olevaid muusika loomise ja töötlemise programme ning vahendeid. Luuakse ja salvestatakse originaalloomingut, ent ka jäljendatakse tuntud muusikute heliteoseid. Vajaduspõhiselt avatakse muusikateoreetilist sõnavara ning mõisteid (sh muusika „välja kuulamine“ ehk rütmi, meloodiat, harmooniat või mõnda konkreetset instrumenti).

Kursuse läbinu:
* Tunneb ja oskab kasutada stuudiotehnikat, salvestusprogramme ning mobiilseid helisalvestussüsteeme;
* on omandanud teadmised mikrofoni liikide, nende parameetrite ning kasutusvõimaluste kohta ning oskab seda praktilises tegevuses kasutada;
* tunneb ja oskab kasutada seadmeid ning võimalusi sämplimisprotsesside teostamisel, helimaterjali töötlemisel ja sünteesimiel nii instrumentide soundipankade loomiseks kui tänapäevase miksimisprotsessi teostamiseks.
* Omab teadmisi ja arusaamist erinevate heliprogrammide ajaloost, tööpõhimõtetest ja erisustest ning võimalustest
* Tunneb erinevaid süntesaatoreid ja nende kasutamise ja ühildamise võimalusi
* Tunneb ja oskab kasutada MIDI süsteeme ning ühildada tarkvaralisi ning raudvaralisi seadmeid
* Oskab programmeerida MIDI informatsiooni ning seadistada erinevat tüüpi MIDI-ühilduvaid seadmeid
* Tunneb ja oskab kasutada analoogsüntesaatori heligeneraatori võimalusi
* Tunneb MIDI formaate ning oskab MIDI informatsioonist luua tavakasutuse noodimaterjali
* Oskab kasutada helieffektide pankasid ning vajadusel salvestada vajaminevaid soundieffekte
* Oskab kasutada iseseisvalt nii statsionaarset helistuudiot kui mobiilse helisalvestuse lahendust
* Omab põhjalikke teadmisi helisalvestussüsteemide, vahendite ja võimaluste kohta
* Omab teadmisi ja oskusi süsteemide ülesehitamiseks, seadistamiseks ja käigushoidmiseks
* Teab ja oskab kasutada digitaalse helisalvestussüsteemi võimalusi
* Tunneb eri salvestusprogrammide vahelisi metadata kasutamise võimalusi
* Oskab hinnata stuudiote ja seadmete seisundit ning teostada ahela komponentide vahetust.

Kursusele registreerimine toimub 25.  jaanuarini 2024 ning sobib kõigile noortele vanuses 10 – 19, kellel on huvi muusika ja tehnoloogia vastu. Huvilistel palume end registreerida aadressil: https://forms.gle/5JHjuUrSMdgaVZee6

Lisainfo: tmk@tmk.tartu.ee