Tartu I Muusikakool
Reg. kood: 75006575
Tähe 5, Tartu 51010, tmk@tmk.tartu.ee
Kantselei: 7361 556
Õpetajate tuba: 7361 557
Valvelaud: 7361 559

Põhimäärus

Põhimäärus on kinnitatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 34 ja § 22 lg 2, huvikooli seaduse § 7 lg 2 ning Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009.a otsuse nr 583 “Tartu linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord” p 2.6 alusel. 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Nimi 
Huvikooli nimi on Tartu I Muusikakool. 
§ 2.  Kooli liik ja haldusala 
(1) Tartu I Muusikakool (edaspidi Kool) on munitsipaalhuvikool. 
(2) Kool tegutseb Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatava asutusena. 
§ 3. Asukoht 
Kooli asukoht on Tartu linn. 
§ 4. Õppekeel  
Kooli õppekeel on eesti keel. 
§ 5. Pitsat ja sümboolika 
Koolil on oma sümboolika ja pitsat. 
§ 6. Tegevuspiirkond 
Kooli tegevuspiirkond on Tartu linn. 

 2. peatükk
EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7. Eesmärgid  
Kooli tegevuse eesmärgid on:
1) laste ja noorte muusikaalaste loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine, eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset muusikaharidust;
2) kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid omavaile lastele ja noortele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis; 
§ 8. Ülesanded  
Eesmärkide saavutamiseks täidab Kool järgmisi ülesandeid:
1) õppekavalise õppetöö korraldamine;
2) seminaride ja kursuste korraldamine;
3) kontserdi- ja etendustegevuse arendamine;
4) õppematerjalide kirjastamine ja õppevahendite valmistamine;
5) ruumide ja inventari kasutusse andmine;
6) muude Kooli põhitegevust toetavate tasuliste teenuste osutamine, sh mudilastele (alla 7 a) ja täiskasvanutele huvitegevuseks võimaluste loomine. 

3. peatükk
ÕPPEKORRALDUS 
§ 9.  Õppekavad 
(1) Kooli õppetegevus toimub Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvi- ja süvaõppe õppekavade alusel. 
(2) Huviala õppekava määrab kindlaks:
   1) õppe eesmärgid ja kestuse;
   2) õppeainete loendi;
   3) ainekavad. 
(3) Õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise kinnitab direktor. 
§ 10.  Õppeperiood ja õppevaheajad 
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. 
(2) Õppeperiood jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb 35 õppenädalast. 
(3) Õppevaheajad on sügisvaheaeg, jõuluvaheaeg, kevadvaheaeg ja suvevaheaeg, mis on üldjuhul haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatavate üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga. 
§ 11.  Õppe vorm 
Õpe Koolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- või rühmatundidena. 
§ 12. Õppeastmed  
(1) Muusikaalase huvihariduse andmine toimub õppeastmete alusel. Iga astme lõpus sooritab õpilane astmeeksami, mille tulemuste alusel otsustatakse tema üleviimine järgmisse astmesse. 
(2) Koolis on järgmised õppeastmed:
1) A aste 1.-2. aasta;
2) B aste 3.-4. aasta;
3) C aste 5.-7. aasta;
4) D aste (lisa-aasta(d)). 
§ 13.  Hindamine 
(1) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse 10-pallises hindamissüsteemis. 
(2) Õpilaste hindamine toimub õppeperioodi kestel jooksvalt kontsertidel, arvestustel ja eksamitel. 
(3) Õppeaasta, õppeastme või Kooli lõpetamisel saab õpilane õppeaasta, õppeastme või Kooli lõputunnistuse. 
§ 14. Õppetasu 
(1) Õpe Koolis on tasuline. 
(2) Õppetasu suuruse kinnitab Tartu Linnavalitsus. 
(3) Õppetasust vabastatakse lapsevanema avalduse alusel hea õppedukusega, vähekindlustatud või paljulapselistest peredest pärit 7-19-aastaste õpilased, eeldusel, et õppetasust vabastatud õpilaste arv ei ületa 15 % õpilaste koguarvust. Õppetasust vabastamise otsustab direktor käskkirjaga. 

4. peatükk
ÕPILASED 
§ 15. Õpilaskond 
(1) Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel eelkõige lastest, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn. 
(2) Lapsed, kelle elukoht ei ole Tartu linn, saavad Kooli astuda juhul, kui Koolis on vabu kohti ning omavalitsus, kus laps rahvastikuregistri andmetel elab, hüvitab Tartu linnale õpilaskoha maksumuse või hüvitatakse õpilaskoha maksumus Tartu linnale muul viisil. 
(3) Õpilaskoha maksumus arvutatakse Kooli tegevuskulu arvestusliku maksumuse jagamisel õpilaste arvuga, millest arvestatakse maha õppetasu. Õpilaskoha maksumus moodustub personalikuludest, majandamiskuludest ja materiaalsete varade soetamise kuludest. 
§ 16.  Õpilaste piirmäär 
Kooli õpilaste piirmäära kehtestab Tartu Linnavalitsus. 
§ 17. Õpilase õigused ja kohustused 
(1) Õpilasel on õigus õppida vastavalt Kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks. 
(2) Õpilane on kohustatud:
1) järgima Kooli kodukorda;
2) täitma kohusetundlikult õppeülesandeid;
3) osalema õppetöös Kooli õppekavas määratud mahus;
4) esindama Kooli esinemistel väljaspool Kooli. 
§ 18.  Kooli vastuvõtmine 
(1) Lapse Kooli õppimaasumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja vormikohase avalduse. 
(2) Laps võetakse Kooli vastu sisseastumiskatsete edukal sooritamisel Kooli direktori käskkirjaga. 
(3) Sisseastumiskatsete läbiviimise korra kinnitab direktor käskkirjaga. 
(4) Kooli õpilaskoha kasutamise aluseks on lapsevanemaga sõlmitav leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused, sh lapsevanema kohustus tasuda õigeaegselt Kooli õppetasu. 
§ 19. Koolist väljaarvamine 
(1) Õpilane arvatakse Koolist välja järgmistel põhjustel:
1) Kooli lõpetamisel;
2) terviseprobleemide korral;
3) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
4) Kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide
rikkumisel;
5) õppetasu ja/või õpilaskoha maksumuse võlgnevuse tõttu
4-kuulise õppeperioodi eest;
6) muudel põhjustel. 
(2) Õpilase Koolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga lapsevanema või lapse seadusliku esindaja avalduse alusel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 6 sätestatud juhtudel ning õppenõukogu otsuse alusel käesoleva paragrahvi lõike  1 punktides 1, 3, 4 ja 5 sätestatud juhtudel. 
§ 20. Kooli lõpetamine 
Õpilane on lõpetanud Kooli, kui ta on täitnud õppekava ning on sooritanud lõpueksamid.  

5. peatükk
KOOLITÖÖTAJAD 
§ 21. Koolitöötajad 
Koolitöötajate koosseisu kinnitab Tartu Linnavalitsus direktori ettepanekul. Koolitöötajad jagunevad õpetajateks ja muudeks kooli töötajateks.  
§ 22. Kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord 
Kooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise korra kehtestab Tartu Linnavalitsus. 
§ 23. Koolitöötajate tasustamine 
Koolitöötajate töö tasustamine toimub vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt kinnitatud töötasustamise alustele. 
§ 24. Koolitöötajate õigused ja kohustused 
Koolitöötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse seadustes, käesolevas põhimääruses, töökorraldusdokumentides, ametijuhendites ja töölepingutes. 

6. peatükk
JUHTIMINE 
§ 25. Direktor 
(1) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Tartu Linnavalitsus. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.  
(2) Kooli direktori töölepingu sõlmib, seda muudab, peatab ja lõpetab linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik. 
(3) Direktor:
1) juhib ja esindab Kooli, tagades põhimääruses ettenähtud
ülesannete täitmise;
2) teeb Kooli kasuks Kooli nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik
tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
3) koostab Kooli eelarveprojekti, esitab selle hoolekogule arvamuse
avaldamiseks ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale;
4) vastutab eelarve täitmise eest;
5) kinnitab Kooli kodukorra ning muud
töökorraldusdokumendid;
6) määrab kindlaks Kooli struktuuri, moodustab vajaduse korral
osakondi;
7) korraldab kooli tegevusega seotud õigusaktide eelnõude
ettevalmistamise;
8) tagab õpilaste ja koolitöötajate komplekteerimise;
9) kehtestab õpperühmade suuruse ja moodustamise alused;
10) kinnitab koolitöötajate ametijuhendid;
11) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud
koolitöötajatega;
12) töötab välja koolitöötajate töötasu maksmise ja arvestamise
juhendi;
13) määrab õpetajate pedagoogilised koormused vastavalt Kooli
õppekavale kooskõlas õpetajatega sõlmitud töölepingu
tingimustega;
14) juhatab Kooli õppenõukogu;
15) tagab Kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
16) täidab muid seadusega, põhimäärusega ja ametijuhendiga
temale  antud ülesandeid.
 
(4) Direktor vastutab oma pädevuse piires Kooli põhimäärusele vastava tegevuse, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest. 
§ 26. Õppenõukogu 
(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on Kooli õppetegevuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
(2) Õppenõukogu liikmeteks on õppealajuhataja ja Kooli õpetajad. 
(3) Õppenõukogu koguneb vähemalt viis korda aastas: iga õppeaasta algul, iga õppeveerandi lõpul ning pärast lõpueksamite sooritamist. 
(4) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. 
(5) Õppenõukogu:
1) arutab läbi ja kiidab heaks Kooli arengukava ja õppekava;
2) õppeaasta lõpul arutab läbi Kooli õppe- ja kasvatustegevuse
tulemused ja teeb Kooli direktorile ettepanekuid Kooli õppe-
ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
3) määrab oma esindajad Kooli hoolekogu ja
atesteerimiskomisjoni ning teiste moodustatavate kogude
koosseisu;
4) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe-
ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide
vältimiseks;
5) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja
karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise
üle;
6) otsustab õpilase üleviimise järgmisele õppeaastale või
järgmisse astmesse;
7) otsustab, millises astmes jätkab õpinguid mõnest teisest
muusikakoolist tulnud õpilane;
8) otsustab õpilase Koolist väljaarvamise;
9) otsustab lõputunnistuse väljaandmise. 
§ 27. Hoolekogu 
(1) Kooli hoolekogu on Kooli juures alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on Kooli õpetajate, Tartu Linnavolikogu, õpilaste, lapsevanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel, mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. 
(2) Kooli hoolekogu moodustab Tartu Linnavalitsus. Hoolekogu liikmete volituste tähtaeg on 3 aastat. 
(3) Hoolekogu:
1) arutab läbi Kooli arengukava ja annab sellele hinnangu
lähtudes antud piirkonna potentsiaalsete õpilaste huvidest
ning Kooli piirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu
sihtidest;
2) osaleb Koolis õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks
kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;
3) osaleb Kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust
puudutavate probleemide lahendamisel;
4) jälgib Kooli juhtimise korraldust ning laste- ja
tervisekaitse tingimuste täitmist Koolis;
5) jälgib Kooli eelarveliste ja muude rahaliste ning
materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist
ning säästlikku kasutamist;
6) teeb ettepanekuid Koolile, Tartu Linnavalitsusele, samuti
Kooli piirkonnas asuvatele juriidilistele isikutele antud
piirkonna haridus- ja kultuurielu ning noorsootöö
korraldamise küsimustes, lähtudes piirkonna vajadustest
ja võimalustest;
7) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid. 
(4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. 
(5) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt 2 korda aastas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. 
(6) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme ettepanekul.
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50% + 1 hoolekogu liikmetest. 
(8) Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hoolekogu esimehe hääl. 
(9) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga. 

7. peatükk
VARA, FINATSEERIMINE JA JÄRELVALVE 
§ 28. Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine 
Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Tartu Linnavolikogu kehtestatud korras. 
§ 29. Finantseerimine 
Kooli tegevust finantseeritakse:
1) Tartu linna eelarvest;
2) teiste omavalitsuse eelarvetest, kui Koolis käib teistes
omavalitsustes elavaid lapsi;
3) õppetasudest;
4) Kooli põhitegevust toetavate tasuliste teenuste osutamisest;
5) laekumistest riigieelarvest, sihtfondidest, annetustest;
6) muudest laekumistest. 
§ 30. Raamatupidamisarvestus ja aruandlus 
Kooli raamatupidamist korraldab Tartu Linnavalitsus. 
§ 31. Järelvalve teostamine 
Järelvalvet Kooli tegevuse üle teostavad Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, rahandusosakond ja linnakantselei sisekontrolli teenistus. 
8. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
§ 32.  Ümberkorraldamine 
(1) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Tartu Linnavalitsuse poolt seaduses ettenähtud korras ja Tartu Linnavolikogu otsuse alusel. 
(2) Kooli ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitatakse Kooli õpilasi, lapsevanemaid, koolitöötajaid ja Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat neli kuud enne Kooli õppeperioodi lõppu.  
9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 
§ 33. Kehtetuks tunnistamine 
(1) Tartu Linnavolikogu 6. juuni 2001. a otsuse nr 376 “Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruste kinnitamine” p 1.2 tunnistatakse kehtetuks. 
(2) Tartu Linnavolikogu 3. oktoobri 2002. a otsus nr 610 “Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruste muutmine” p 2 tunnistatakse kehtetuks. 
(3) Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2004. a otsus nr 383 “Tartu Linnavolikogu 6. juuni 2001. a otsuse nr 376 “Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruste kinnitamine” muutmine” p 2 tunnistatakse kehtetuks. 
§ 34. Jõustumine 
Põhimäärus jõustub 12. oktoobril 2009. a.